سوپر لیگ ترکیه
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰ پایان آکیسر ۱ - ۰ سیواسپور ۰ - ۰
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۴۵ پایان Alanyaspor ۱ - ۳ کاسیم پاشا ۱ - ۲
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۴۵ پایان استانبول ۱ - ۰ بورساسپور ۱ - ۰
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۴۵ پایان بشیکتاش ۲ - ۰ آنتالیا اسپور ۱ - ۰
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۴۵ پایان گالاتاسرای ۴ - ۱ کایسری اسپور ۳ - ۱
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰ پایان گنجلربیرلیگی ۱ - ۱ کارابوکسپور ۱ - ۱
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۴۵ پایان Goztepe ۲ - ۲ فنرباغچه ۱ - ۱
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰ پایان ترابزون اسپر ترکیه ۲ - ۱ کونیاسپور ۱ - ۱
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰ پایان Yeni Malatyaspor ۳ - ۱ Osmanlispor FC ۱ - ۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ گالاتاسرای ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ فنرباغچه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ بشیکتاش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ گنجلربیرلیگی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ترابزون اسپر ترکیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ کایسری اسپور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ Osmanlispor FC ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ کونیاسپور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ سیواسپور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ استانبول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ بورساسپور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ آنتالیا اسپور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ Goztepe ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ کارابوکسپور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ Alanyaspor ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ کاسیم پاشا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ آکیسر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ Yeni Malatyaspor ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰